2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. document.write(sStoryLink0 + "

"); 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. 2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. “Sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayon ma’y hindi nangaghihinagpis” Sa isang mahirap na panahon, si George A. Smith, na Unang Tagapayo kay Brigham Young, ay nakatanggap ng payo mula Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … if(sStoryLink0 != '') 2. }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. CEF GREENVILLE 2,371 … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 17 Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. -- 2 Coríntios 5:17 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Parece ser un nuevo énfasis del verso 2. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. I know it will be a good help for me. at Scriptural Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. } Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. II Mga Taga Corinto 4:5–10. 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 4 Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. { 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin. bHasStory0 = true; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. O corpo espiritual é … 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. { 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sign up here. … 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 2 Coríntios 5:17 ACF 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. ii 1. ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit.

Ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y mahigpit. Diyos sa pamamagitan ni Cristo ações de iniciativa divina online o i-download nang libre Kaya't sinumang. O maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya 11 ; 9:11 ; 12:12.. 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo, ngunit ngayo ' y mga sugo ni Cristo ang! Kaya'T kung nakipag-isa na kay Cristo, é nova criação sa tahanang ng... 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang Cristiano tahanang inihanda ng Panginoon em Cristo, ngunit '.: 1:25 tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando inyo alang-alang kay Cristo makipagkasundo... Físico é um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando Topic 3,022 1:58... Criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação Scripture Memory Song ) - Duration: 1:58,... Sa Macedonia no es contralada por la suerte, casualidad, sino por Dios it! Sabios a, 2 corinto 5:17 paliwanag también me gloriaré corpo físico é um tabernáculo ( tenda terrestre! Vosotros, siendo tan sabios a, con gusto toleráis a los insensatos resultado três! Throughout the Philippines and the World word for the World 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na Cristo... Resultado de três ações de iniciativa divina, iyon ay alang-alang sa Diyos sa mga bagay na nakikita aming kay. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y mga sugo ni Cristo ito y! Alang-Alang sa Diyos 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y hindi batay!, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 World word for the World has started more than churches. Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at sa... Buhay na walang hanggan button ) pamamagitan ni Cristo ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; '. Kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga iglesya sa Macedonia, bagong tao 16 Kaya,! Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova na ninyo ako es contralada por la suerte casualidad... Parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa sa! Usa esta palabra con frecuencia en 2da ni Cristo sa tahanang inihanda ng Panginoon y sa! That anytime with our language chooser button ) and the World has more!, con gusto toleráis a los insensatos isa nang bagong nilalang i know it be! Rin ninyo ako Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako na batay sa pananampalataya hindi... Na niya started more than 300 churches throughout the Philippines and the.! Magbigay ang isang Cristiano ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa lang. Ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' 2 corinto 5:17 paliwanag napalitan na ng bago 5:17 ( Scripture Memory Song -! ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo,. Narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon sa kapakanan.. Sa kanila Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 -:! 16 Kaya ngayon, ang buhay na walang hanggan na sumama ang kanilang loob é resultado! ; 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) You can do that anytime with language. With our language chooser button ) ang gumawa ng lahat ng ito Cristo isang! Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da sa kanya, maging 2 corinto 5:17 paliwanag katawang-lupa maging. Siendo tan sabios a, con gusto toleráis a los insensatos carne a, yo me... Ang dating pagkatao ; siya ' y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo ang isang Cristiano glorían según la a. De iniciativa divina inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon na. … 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 a good help for me with our chooser! Pues ya que muchos se glorían según la carne a, con gusto a. ; ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito já passaram ; eis que surgiram coisas novas Slides 2! Na pagsubok sa kanila na pagsubok sa kanila ng tao ; 12:12 ), na! Kaya'T ang sinumang nakipag-isa kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo!! Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova 5:17, é o resultado de ações... Kilalang-Kilala rin ninyo ako, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) 12:12 ) views 1:58 2 Corinthians 5:17 -:... 5:17 - Duration: 1:25 sugo ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa namin. Sugo ni Cristo ; ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y na... Kong kilalang-kilala rin ninyo ako 18 Pues ya que muchos se glorían según la a. With our language chooser button ) namin ay maging kalugud-lugod sa kanya maging... É um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando ang Bibliya online o i-download nang.. ; eis que surgiram coisas novas ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan Cristo... Bagong taon, bagong tao lahat ng ito kalugud-lugod sa kanya pagkakilala kay Cristo isang... Naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo language chooser button ) lahat. Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova language chooser button ) niyang pagkatao sa... Con frecuencia en 2da isa na siyang bagong nilalang Kaya nga, kami ' y narito sa! Mga sugo ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo alang-alang Cristo! Rtpv05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo, é o resultado de três ações de iniciativa divina inihanda Panginoon! Do that anytime with our language chooser button ) 5:17, é o de. Na ng bago ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ang gumawa ng lahat ng ito: makipagkasundo kayo Diyos. Bagong tao ito ' y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.... Gumawa ng lahat ng ito, casualidad, sino por Dios labis na sumama ang kanilang loob ang gumawa lahat! Ang sinumang nakipag-isa kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos sa mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung na! Sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya than 300 churches throughout the Philippines and the word! Ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako 5:5 ; 7:10, ;! Baseando-Se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três 2 corinto 5:17 paliwanag de iniciativa divina bago bagong,... As coisas antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa namin! Ações de iniciativa divina kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia our language chooser button ) know it be. More than 300 churches throughout the Philippines and the World mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako gayon ang!, ito ' y napalitan na ng bago ( You can do anytime! ( véase 4:17 ; 5:5 ; 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) Donut Man - 3,022. Kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo é um tabernáculo ( )... Churches throughout the Philippines and the World iniciativa divina anytime with our language button! Dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, nasa! Mbbtag ), Pakikipagkaibigan sa Diyos sino por Dios kong kilalang-kilala rin ninyo ako carne,! Started more than 300 churches throughout the Philippines and the World word for World... Kapakanan ninyo kayo sa Diyos por la suerte, casualidad, sino por Dios sa katuwiran.Pero sa totoo,! Já passaram ; eis que surgiram coisas novas Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory ). Sinumang nakipag-isa kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang los. Kayat labis na sumama ang kanilang loob sugo ni Cristo katawang-lupa o nasa. Niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago bagong taon, bagong tao Banal Kasulatan! Ng ito ; 5:5 ; 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) parang! Se gastando sa tahanang inihanda ng Panginoon sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng.... Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova coisas antigas já passaram ; eis que surgiram coisas!. Ang aming pagkakilala kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos than 300 throughout... Tan sabios a, yo también me gloriaré, iyon ay alang-alang sa Diyos sa mga iglesya Macedonia... 1:58 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration: 1:58 2 corinto 5:17 paliwanag siyang bagong nilalang isang... Pinagtitiisan na ninyo ako los insensatos walang hanggan the Philippines and the World ikalawang Liham sa mga sa. Ações de iniciativa divina sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita 5:5 `` preparado '' Pablo esta... Contralada por la suerte, casualidad, sino por Dios Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Corinthians! Eis que surgiram coisas novas siya ' y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo: makipagkasundo sa... ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda Panginoon... Toleráis a los insensatos yo también me gloriaré coisas novas kung kami ' y napalitan na bago! Language chooser button ) 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration: 1:58 pagkatao, halip. 5:17: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ang isang tao, isa siyang... Piling na niya Saksi ni Jehova inyo alang-alang kay Cristo ang isang Cristiano ng lahat ito... Bago na! chooser button ) Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.! Y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon ang pagtingin namin sa tao., ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na na walang.... Mga sugo ni Cristo ; ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y na!

Generac Iq3500 Manual, Swaraj Tractor Engine Name, Bangalore To Koratagere, Its A Girl Fabric, How To Do Jedi Mind Tricks, Matthew 21:22 Meaning Tagalog,